Muu

Nõo Priitahtlik Päästeselts

Nõo Priitahtlik Päästeselts tegutseb alates 2017. aastast.

Peamised tegevused:
– oma liikmete kaudu jõudude ning vahendite kaasamine ohuolukordade ennetamiseks;
– elanikkonnale ohutusalase selgitustöö tegemine ja ohutusnõuete ning kustutusvõtete õpetamine;
– vajadusel kutseliste päästjate abistamine päästetöödel;
– liikmete kutseoskuse pidev täiendamine, abistamine erialase nõuandega, õppe- ja teabepäevade ning kursuste korraldamine, heategevusürituste organiseerimine ja läbiviimine;
– seltsile kasulike koostöölepete sõlmimine, suhete hoidmine ja arendamine kodu ja välismaal;
– ohutusalase õppe- ja propagandamaterjali väljaandmine ja levitamine;
– päästealastest kokkutulekutest, õppelaagritest, tuletõrjevõistlustest, propagandaüritustest jms. osavõtmine ning nende korraldamine.

Nõo Priitahtliku Päästeseltsi eestvedamisel toimub Päästeala noortering.

Noorpäästja .. 

  • oskab ennetada tuleohtu, tegutseda tulekahju puhkemisel ning kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid;
  • teab erinevate veekogudega kaasnevaid ohtusid, oskab märgata hädasolijat vees ning õigesti tegutseda;
  • on tuttav Häirekeskuse tööga ning teab, kuidas hädaabinumbrile 112 helistada ja abilistele teed juhatada;
  • oskab kasutada peamisi esmaabivõtteid;
  • tunneb kodukeemia märgistust, teab elektriga seonduvaid ohte ning märkab looduses varitsevaid riske;
  • teab, mis on kriisiolukord ja oskab selleks valmistuda;
  • oskab ära tunda ohtliku eseme ning õigesti käituda selle leidmise korral;
  • on füüsiliselt aktiivne ja tervislike eluviisidega.
Nõo Priitahtlik Päästeselts on rajanud talvekuudel 2 uisuväljakut (Nõo, Miniarena, Kalju Aigro 3 ja Nõo, Voika tn.14), et inimesed saaksid ohutult uisutada ja talverõõme nautida.
* Kogukonna talviste sündmuste toimumise koht.
* Inimestele talvine väljas liikumise võimalus- kooli programmi osana.
* Garanteeritud talverõõmud.
* Uisutamine on liikumisharrastus kõigi jaoks.
* Selleks, et meil kõigil oleks turvaline uisutada, oleme Nõos võtnud kasutusele 2 uisuvälja.
Loome turvalist kogukonda, ühiseid tegevusi ja kaasatust.
Lisainfo: 

Kadi Sarapuu

noopaaste@mail.ee

+372 5629 1046